HeartSine  Samaritan PAD 500P (SAM 500P) 自動體外除顫器 (AED)

HeartSine  Samaritan PAD 500P (SAM 500P) 自動體外除顫器 (AED)